§ 18. - Zakłady aktywności zawodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.242.1776

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2007 r.
§  18.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4)