§ 17. - Zakłady aktywności zawodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.242.1776

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2007 r.
§  17.
Samorząd województwa właściwy ze względu na siedzibę zakładu do dnia 30 czerwca 2008 r. zawiera z organizatorem zakładu, którego działalność w 2007 r. jest dofinansowywana ze środków Funduszu na podstawie umowy zawartej z tym Funduszem, umowę o finansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej tego zakładu, z uwzględnieniem § 3, przy czym umowa ta będzie obowiązywać od dnia 1 lipca 2008 r.