§ 16. - Zakłady aktywności zawodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.242.1776

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2007 r.
§  16.
1.
Organizator opracowuje i zatwierdza regulamin zakładowego funduszu aktywności, określający w szczególności tryb i zasady przeznaczania środków na wydatki, o których mowa w § 15.
2.
Środki zakładowego funduszu aktywności przeznaczone na poprawę warunków pracy nie mogą przekraczać 30 % rocznych wpływów tego funduszu.
3.
Wydatki, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 3, 5-8, mogą być ponoszone w ramach realizacji indywidualnych programów rehabilitacji, o których mowa w § 13 ust. 2.