§ 10. - Zakłady aktywności zawodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.242.1776

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2007 r.
§  10.
1.
Środki Funduszu, o których mowa w § 3 ust. 3, są przekazywane na rachunek bankowy organizatora zgodnie z umową, w ratach półrocznych, jednak nie później niż do 5. dnia miesiąca rozpoczynającego półrocze.
2.
Organizator:
1)
prowadzi odrębną, pełną ewidencję księgową dla działalności zakładu, według planu kont uzgodnionego w umowie;
2)
przekazuje właściwej jednostce organizacyjnej samorządu województwa informację o wydatkowanych środkach Funduszu w okresach kwartalnych, nie później niż do 5. dnia miesiąca rozpoczynającego następny kwartał, na formularzu uzgodnionym w umowie;
3)
składa we właściwej jednostce organizacyjnej samorządu województwa pełne rozliczenie rocznego wykorzystania środków Funduszu oraz ich merytoryczne uzasadnienie, w terminie do dnia 15 marca następnego roku;
4)
udostępnia na żądanie właściwej jednostki organizacyjnej samorządu województwa do wglądu bilans rocznej działalności zakładu.
3.
Po zatwierdzeniu pełnego rozliczenia rocznego wykorzystania środków Funduszu właściwa jednostka organizacyjna samorządu województwa może dokonać korekty wysokości środków na rok następny.