Zakaz wywozu ropy poza obszar celny Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.41.435

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 1925 r.

USTAWA
z dnia 10 kwietnia 1924 r.
w przedmiocie zakazu wywozu ropy poza obszar celny Państwa. *

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

Wywóz ropy naftowej poza obszar celny Państwa jest wzbroniony.

Wyjątek stanowią te ilości ropy, które nie zostały jeszcze wywiezione na poczet zawartych przez Rząd Polski umów handlowych z innemi państwami.

Osoby winne świadomego przekroczenia zakazu, wyrażonego w art. 1, bez wzglądu na to, czyją własność stanowi wywożona ropa, podlegają na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej i pruskiej karze aresztu lub więzienia do 6-ciu miesięcy i grzywny do 2.000 fr. zł. za każde 10 tonn ropy, lub jednej z tych kar, na obszarze zaś b. dzielnicy austrjackiej- karze aresztu ścisłego do 6 miesięcy oraz grzywny do 2.000 fr. zł. za każde 10 tonn ropy, lub jednej z tych kar.

Ilości ropy niższe od 10 tonn przy wymierzaniu kary są przyrównane do 10 tonn.

Niezależnie od powyższych kar należy orzec również konfiskatę wywożonej ropy.

Usiłowanie podlega tym samym karom.

Do orzekania w sprawach o przekroczeniu zakazu wywozu ropy poza obszar celny Państwa właściwe są: na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej sądy pokoju, na obszarze b. dzielnicy austrjackiej i pruskiej- sądy powiatowe.

Upoważnia się Prezydenta Rzeczypospolitej do zawieszania-na wniosek Rady Ministrów w drodze rozporządzenia, ogłaszanego w Dzienniku Ustaw, mocy obowiązującej niniejszej ustawy na pewien określony czasokres.

Zawieszenie takie powinno nastąpić z tą chwilą, gdy zapasy ropy naftowej w kraju osiągną połowę, produkcji z ubiegłego roku, nie mniej jednak niż 60.000 wagonów.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

* Z dniem 16 listopada 1925 r. zawiesza się moc obowiązującą nin. ustawy na czas do 31 marca 1926 roku., zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 10 listopada 1925 r. w sprawie zawieszenia mocy obowiązującej ustawy z dnia 10 kwietnia 1924 r. w przedmiocie zakazu wywozu ropy poza obszar celny Państwa. (Dz.U.25.114.803).