Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.97.637

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 sierpnia 1920 r.
w przedmiocie zakazu przefarbowywania tkanin, podlegających rzeczowym świadczeniom wojennym.

Na zasadzie art. 3 ustawy o rzeczowych świadczeniach wojennych z dnia 11 kwietnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. № 32, poz. 264) Rada Ministrów zarządza, co następuje:
Art.  1.

Zakazuje się przefarbowywania oraz przyjmowania lub oddawania do przefarbowania:

a) wszelkich przedmiotów wyekwipowania wojskowego, które stanowiły zarówno własność armji państw zaborczych, jak prywatną własność poszczególnych osób;
b) sukna, koców i tkanin wełnianych, należących ze wzglądu na kolor i gatunek do rodzaju materjałów, służących do zaopatrzenia armji oraz ubrań i innych rzeczy, sporządzonych z tych materjałów.
Art.  2.

Powyższy zakaz nie dotyczy przedmiotów, na których prze-farbowanie wydadzą pozwolenie władze, upoważnione przez Ministerstwo Spraw Wojskowych.

O każem wydanem zezwoleniu władze wojskowe zawiadamiać będą właściwe władze administracyjne I instancji.

Art.  3.

Osoby, winne, przekroczenia niniejszego rozporządzenia, karane będą - w myśl art. 5 ustawy z 11 kwietnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. № 32, poz. 264) o rzeczowych świadczeniach wojennych - przez władze administracyjne I instancji aresztem do jednego roku lub grzywną do 100.000 marek polskich oraz konfiskatą przedmiotów przefarbowanych, względnie oddanych do przefarbowania.

Przedmioty skonfiskowane przechodzą do dyspozycji Ministerstwa Spraw Wojskowych.

Art.  4.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.