[Przesłanki wydania decyzji o nieodpłatnym nabyciu przez Skarb Państwa nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków... - Dz.U.2022.140 t.j. - OpenLEX

Art. 8k. - [Przesłanki wydania decyzji o nieodpłatnym nabyciu przez Skarb Państwa nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako wspólnota gruntowa] - Zagospodarowanie wspólnot gruntowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.140 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 stycznia 2022 r.
Art.  8k.  [Przesłanki wydania decyzji o nieodpłatnym nabyciu przez Skarb Państwa nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako wspólnota gruntowa]

Wojewoda wydaje decyzję o nieodpłatnym nabyciu przez Skarb Państwa nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako wspólnota gruntowa w przypadku, gdy:

1)
w terminie, o którym mowa w art. 8h ust. 2, gmina nie złożyła wniosku albo
2)
decyzja, o której mowa w art. 8i ust. 2, stała się ostateczna.