Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.63.414

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 19 lipca 1920 r.
w sprawie zaciągu cudzoziemców do Armji Ochotniczej.

Art.  1.

Obywatele państw cudzoziemskich mogą się zgłaszać i być przyjmowani do Armji Ochotniczej.

Art.  2.

Do obywateli tych stosują się w całkowitym zakresie przepisy, dotyczące werbunku do Armji Ochotniczej z dnia 4 lipca 1920 r. (Monitor Polski № 148).

Art.  3.

Przez przyjęcie do Armji Ochotniczej cudzoziemiec nie nabywa obywatelstwa polskiego.