Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.64.383

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 sierpnia 1919 r.

USTAWA
z dnia 2 sierpnia 1919 r.
o zabezpieczeniu sprzętu i zasiewów rolnych.

Art.  1.

Winni jednostronnego naruszenia umów, zawartych między pracodawcami a pracownikami rolnymi w myśl ustawy z dnia 28 marca 1919 r. oraz zawartych w drodze dobrowolnego porozumienia stron, o ile naruszenie umowy dotyczy sprzętu ziemiopłodów lub zasiewów rolnych-podlegają w drodze administracyjnej karze aresztu od 30 dni do 6 miesięcy lub grzywny od 50 mk. do 50.000 mk.

Art.  2.

Winni namawiania lub skłaniania do czynów, wymienionych w art. 1, ulegają w drodze administracyjnej karze aresztu do sześciu miesięcy.

Art.  3.

Do ściągania i karania tych przekroczeń powołana jest władza powiatowa I instancji.

Art.  4.

Od postanowienia karnego przysługuje prawo odwołania do bezpośrednio wyższej instancji w terminie 14-dniowym od dnia doręczenia postanowienia. Odwołanie to jednak nie wstrzymuje wykonania postanowienia.

Art.  5.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Art.  6.

Ustawa niniejsza obowiązuje na przeciąg 3 miesięcy od daty jej ogłoszenia.

Art.  7.

Wykonanie ustawy poleca się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.