Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2236

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 2018 r.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2219).