Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2236

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 2018 r.
§  2. 
1.  Wzory, o których mowa w § 1, stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2018 r.
2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zostało złożone według dotychczasowego wzoru. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.