§ 3. - Wzory, kolor oraz sposób przydzielania i zwracania munduru pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2134

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 listopada 2021 r.
§  3. 
1. 
Mundur jest przydzielany pracownikom Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jako uzupełnienie ubioru cywilnego podczas wykonywania zadań służbowych we wszystkich sezonach, z tym że na okres letni możliwe jest przydzielenie jedynie wybranych składników munduru do wykonywania zadań służbowych.
2. 
Mundur jest przydzielany pracownikom Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na okres trzech lat i po upływie tego okresu podlega zwrotowi w celu utylizacji.
3. 
Składniki munduru, o których mowa w § 1 pkt 2, przyznaje się w liczbie trzech sztuk i wymienia w razie ich zużycia.
4. 
Mundur albo jego składniki podlegają wymianie w przypadku zniszczenia albo uszkodzenia uniemożliwiającego ich używanie.
5. 
Pracownik Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jest obowiązany do zwrotu munduru w przypadku:
1)
upływu trzech lat od dnia przydzielenia munduru;
2)
rozwiązania stosunku pracy.