Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.150.1458

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 4 sierpnia 2003 r.
w sprawie wzorów formularzy wniosków i wzorów dokumentów w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy *

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1176) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) wzory:
a) formularza wniosku o nadanie statusu uchodźcy,
b) tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca wydawanego przez organ przyjmujący wniosek oraz tymczasowego zaświadczenia tożsamości wydawanego przez Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców,
c) formularza wniosku o wydanie lub wymianę tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca;
2) liczbę fotografii i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do wniosku o wydanie lub wymianę tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca.
§  2.
1. Wzór formularza wniosku o nadanie statusu uchodźcy stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. Wzór formularza wniosku o wydanie lub wymianę tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3. Wzór tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca wydawanego przez organ przyjmujący wniosek o nadanie statusu uchodźcy stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
4. Wzór tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca wydawanego przez Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  3.
1. Do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, dołącza się po dwie aktualne fotografie osób objętych wnioskiem, nieuszkodzone, wyraźne, kolorowe, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
2. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy; nakrycie to nie może zasłaniać twarzy.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK O NADANIE STATUSU UCHODŹCY

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WNIOSEK

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

TYMCZASOWE ZAŚWIADCZENIE TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA WYDAWANE PRZEZ ORGAN PRZYJMUJĄCY WNIOSEK O NADANIE STATUSU UCHODŹCY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

TYMCZASOWE ZAŚWIADCZENIE TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA WYDAWANE PRZEZ PREZESA URZĘDU DO SPRAW REPATRIACJI I CUDZOZIEMCÓW

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).
* Z dniem 29 maja 2008 r., w związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o nadanie statusu uchodźcy (D.08.92.579), nin. rozporządzenie traci moc w zakresie dotyczącym wniosku o nadanie statusu uchodźcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.08.70.416).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu postępowania oraz wzorów dokumentów w sprawach cudzoziemców (Dz. U. Nr 68, poz. 716 i Nr 138, poz. 1562, z 2002 r. Nr 189, poz. 1586 oraz z 2003 r. Nr 20, poz. 176 i Nr 133, poz. 1243), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w zakresie postępowania o nadanie statusu uchodźcy.