Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2232

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym

Na podstawie art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 725, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym (Dz. U. Nr 32, poz. 240).
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

ZGŁOSZENIE O PLANOWANYM NABYCIU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM WYROBÓW AKCYZOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POZA PROCEDURĄ ZAWIESZENIA POBORU AKCYZY NA POTRZEBY WYKONYWANEJ NA TERYTORIUM KRAJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Zgłaszający 1)

Zgłoszenie o planowanym nabyciu

wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych

A. Urząd celny przyjmujący zgłoszenie

Reprezentowany przez:

2. Nadawca 1)

3. Przewidywane miejsce i data dostawy (rok – miesiąc – dzień):

4. Kwota zabezpieczenia akcyzowego w zł 2) 3)

B. Adnotacje urzędu celnego o zabezpieczeniu

5. Dane wyrobów akcyzowych przewidywanych do nabycia

Lp.

Szczegółowy opis wyrobów

Kod CN

Ilość / j. m.

Stawka akcyzy

Kwota akcyzy w zł 3)

6. Załączone dokumenty:

7. Miejscowość, data (rok – miesiąc – dzień):

Imię, nazwisko, nr dowodu osobistego lub innego dokumentu

stwierdzającego tożsamość oraz fakultatywnie nr telefonu i e-mail

do kontaktu:

Podpis

1) należy podać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej NIP.

2) kwota zabezpieczenia akcyzowego obejmuje mogące powstać zobowiązanie podatkowe albo mogące powstać zobowiązanie podatkowe oraz opłatę paliwową, której obowiązek zapłaty może powstać.

3) kwotę zabezpieczenia akcyzowego i kwotę akcyzy zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych - zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn zm.).

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).