§ 2. - Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 10 marca 2010 r.
§  2. 
1. 
Wzór wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 1, dla produktu leczniczego innego niż produkt leczniczy weterynaryjny i innego niż produkt leczniczy homeopatyczny jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Wzór wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 1, dla produktu leczniczego weterynaryjnego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3. 
Wzór wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 1, dla produktu leczniczego homeopatycznego jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.