Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.94.1036

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 sierpnia 2001 r.
w sprawie wzoru sprawozdania o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej wykonywanej przez obywateli oraz szczegółowego zakresu zawartych w nim informacji.

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. Nr 62, poz. 688) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór sprawozdania finansowego o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Szczegółowy zakres sprawozdania finansowego obejmuje:
1) informacje ogólne, które zawierają dane o przychodach i wpływach, na które składają się:
a) środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych, w tym pochodzące od osób prawnych, osób fizycznych, anonimowych ofiarodawców i innych podmiotów, ze zbiórek publicznych, a także odsetki od środków na rachunkach bankowych, kredyty i pożyczki,
b) wartość pozyskanych darowizn niepieniężnych, w tym wartość darowizn rzeczowych i wartość usług świadczonych nieodpłatnie na rzecz komitetu,
c) pozostałe przychody i wpływy,
2) informacje szczegółowe, które zawierają dane o:
a) wpłatach od osób prawnych,
b) wpłatach od osób fizycznych,
c) wpłatach ze zbiórek publicznych (z podaniem daty i miejsca przeprowadzonej zbiórki),
d) wpłatach pozostałych,
e) pozyskanych darowiznach niepieniężnych,
f) wykonanych na rzecz komitetu nieodpłatnych usługach,
g) kredytach bankowych i otrzymanych pożyczkach,
h) nadwyżce i sposobie jej wykorzystania,
3) wykaz osób fizycznych, które dokonały wpłat,
4) wykaz osób prawnych, które dokonały wpłat,
5) wykaz podmiotów, które nieodpłatnie wykonały usługi na rzecz komitetu.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 1  

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet inicjatywy ustawodawczej wykonywanej przez obywateli

.....................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa komitetu)

.....................................................................................................................................................................................................

(adres siedziby komitetu)

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

(imię - imiona, nazwisko, adres zamieszkania pełnomocnika komitetu)

W wykonaniu obowiązku nałożonego art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2120) przedkłada się sprawozdanie finansowe o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej.

INFORMACJE OGÓLNEKwota w zł
A. Przychody lub wpływy (suma pozycji I+II+III)
I. Środki pieniężne gromadzone na rachunku bankowym
1. Pochodzące od osób prawnych
2. Pochodzące od osób fizycznych
3. Pochodzące od anonimowych ofiarodawców
4. Pochodzące od innych podmiotów
5. Pochodzące ze zbiórek publicznych
6. Odsetki od środków na rachunkach bankowych
7. Kredyty i pożyczki
8. Inne przychody i wpływy
II. Wartość pozyskanych darowizn niepieniężnych i nieodpłatnie świadczonych usług
1. Wartość darowizn rzeczowych
2. Wartość usług świadczonych nieodpłatnie na rzecz komitetu
III. Pozostałe przychody lub wpływy (niewymienione w pozycji I i II)
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWEKwota w zł
1. Rachunek bankowy:

.............................................................................................................................................................

(nazwa banku, nr rachunku bankowego)
wpłaty
wypłaty
stan
1) wykaz osób prawnych, które dokonały wpłat (nazwa i siedziba osoby prawnej, statystyczny numer identyfikacyjny REGON): *

a) ...................................................................................................................................................

b) ...................................................................................................................................................

2) wykaz osób fizycznych, które dokonały wpłat (imię, nazwisko, adres zamieszkania, obywatelstwo):*

a) ..................................................................................................................................................

b) ..................................................................................................................................................

2. Wpłaty ze zbiórek publicznych
Dane dotyczące zbiórek publicznych (data i miejsce zbiórki):

a) ..........................................................................................................................................................

b) .........................................................................................................................................................

3. Wykaz wpłat od pozostałych podmiotów (nazwa i adres lub siedziba podmiotu): *

a) .........................................................................................................................................................

b) .........................................................................................................................................................

4. Wartość pozyskanych darowizn niepieniężnych (wartość pozyskanych darowizn niepieniężnych podaje się w wysokości możliwych do uzyskania cen ich sprzedaży netto, nie wyższych od cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne)
1) wykaz osób prawnych (nazwa i siedziba osoby prawnej, statystyczny numer identyfikacyjny REGON), od których pozyskano darowizny niepieniężne:*

a) ....................................................................................................................................................

b) ...................................................................................................................................................

2) wykaz osób fizycznych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, obywatelstwo), od których pozyskano darowizny niepieniężne:*

a) ...................................................................................................................................................

b) ...................................................................................................................................................

3) wykaz innych podmiotów, od których pozyskano darowizny niepieniężne (nazwa i adres lub siedziba podmiotu):*

a) ...................................................................................................................................................

b) ...................................................................................................................................................

5. Wartość świadczonych nieodpłatnie usług na rzecz komitetu (wartość świadczonych usług podaje się w wysokości możliwych do uzyskania cen ich sprzedaży netto, nie wyższych od cen nabycia)
1) wykaz osób prawnych (nazwa i siedziba osoby prawnej, statystyczny numer identyfikacyjny REGON) świadczących nieodpłatnie usługi na rzecz komitetu:*

a) .................................................................................................................................................

b) ................................................................................................................................................

2) wykaz osób fizycznych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, obywatelstwo) świadczących nieodpłatnie usługi na rzecz komitetu:*

a) ................................................................................................................................................

b) ................................................................................................................................................

3) wykaz innych podmiotów świadczących nieodpłatnie usługi na rzecz komitetu (nazwa i adres lub siedziba podmiotu):*

a) ................................................................................................................................................

b) ................................................................................................................................................

6. Kredyty i pożyczki:
1) kredyty otrzymane:

a) ...............................................................................................................................................

b) ...............................................................................................................................................

2) pożyczki otrzymane:

a) ...............................................................................................................................................

b) ...............................................................................................................................................

7. Wykaz podmiotów udzielających kredyty lub pożyczki (imię, nazwisko, adres zamieszkania, obywatelstwo, nazwa i siedziba osoby prawnej, statystyczny numer identyfikacyjny REGON):*

a) ......................................................................................................................................................

b) ..........................................................................................................................................

8. Kwota uzyskanej nadwyżki
9. Wykaz instytucji charytatywnych, którym przekazano nadwyżkę (nazwa, siedziba):*

a) ........................................................................................................................................................

b) .......................................................................................................................................................

* W przypadku wykazu zawierającego większą liczbę pozycji należy sporządzić go na oddzielnym arkuszu, który będzie stanowił załącznik odpowiednich punktów do sprawozdania.

...................................................................................................................
(miejscowość, data)(imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika komitetu)
1 Załącznik zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2217) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2019 r.