Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1758 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 września 2017 r.
§  1.  Określa się wzór formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.