Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1831

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych, które miało istotny wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług

Na podstawie art. 175a ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Określa się wzór formularza służącego do przekazywania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych, które miało istotny wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług, o podjętych działaniach zapobiegawczych i środkach naprawczych oraz podjętych przez przedsiębiorcę działaniach, o których mowa w art. 175 i art. 175c ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
2.  Wzór formularza, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Traci moc rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych, które miało istotny wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług (Dz. U. poz. 386).
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

FORMULARZ INFORMACJI O NARUSZENIU BEZPIECZEŃSTWA LUB INTEGRALNOŚCI SIECI LUB USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, KTÓRE MIAŁO ISTOTNY WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE SIECI LUB USŁUG

wzór

1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 761).