Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.27.122

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 kwietnia 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 2 kwietnia 1993 r.
w sprawie wzoru emblematu, wzoru dyplomu ukończenia oraz sztandaru Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 63, poz. 266 i Nr 104, poz. 450) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Określa się wzór emblematu oraz wzór dyplomu ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, o których mowa w statucie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, nadanym zarządzeniem nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1991 r., zmienionym zarządzeniami nr 56 z dnia 14 listopada 1991 r. i nr 98 z dnia 25 września 1992 r.
2. Wzór emblematu Krajowej Szkoły Administracji Publicznej stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. Wzór dyplomu ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4. Do trybu postępowania z dyplomem ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące sposobu prowadzenia przez uczelnie dokumentacji przebiegu studiów.
§  2. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej posiada sztandar w kształcie kwadratu otoczonego z trzech stron złotymi frędzlami. Na stronie głównej, na białym tle umieszczony jest z lewej strony emblemat szkoły w kolorze granatowym, z boku emblematu napis złotymi, dużymi literami "Krajowa Szkoła Administracji Publicznej", ułożony pojedynczymi wyrazami jeden pod drugim, u dołu napis złotymi, dużymi literami "Warszawa". Na stronie odwrotnej, na czerwonym tle pośrodku srebrne godło Państwa, nad godłem półkoliście umieszczony napis złotymi, dużymi literami "Rzeczpospolita", pod godłem półkoliście umieszczony napis złotymi, dużymi literami "Polska" (półkola napisu stanowią przeciwległe fragmenty okręgu), po obu stronach godła złote duże kropki.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

EMBLEMAT KRAJOWEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

(kolor emblematu granatowy)

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

DYPLOM UKOŃCZENIA KRAJOWEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

(pominięty)