Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.35.207

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 17 lutego 1921 r.
w przedmiocie wzajemnego pocztowego ruchu paczkowego między Polską a Czecho-Słowacją.

Na mocy art. 10 ustawy z dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu (Dz. Pr. P. P. № 44 poz. 310) zarządza się co następuje:
§  1. Wzajemny ruch pocztowy paczkowy między Czecho-Słowacją a Polską podejmuje się z dniem 1 marca 1921 r.
§  2. W obrocie paczkowym między obydwoma krajami mogą być przesyłane towary i przedmioty, których transport jest dopuszczony na podstawie międzynarodowej umowy pocztowej, dotyczącej wymiany paczek, a zawartej w Rzymie dnia 26 maja 1906 r., oraz towary i przedmioty, których przywóz i wywóz jest w odnośnym kraju dopuszczony na podstawie przepisów wewnętrznych.

Prócz tego mogą być wysyłane towary i przedmioty, których wwóz i wywóz jest w danym kraju warunkowo zakazany, a to na podstawie otrzymanych pozwoleń, wydawanych w obydwu krajach przez organa, kierujące obrotem towarowym z zagranicą.

Na przejściowy okres czasu wszystkie towary i przedmioty, wysyłane do i z Czecho-Słowacji, muszą zasadniczo mieć na przywóz i wywóz pozwolenie z biura dla handlu zagranicznego w Pradze.

Towary i przedmioty, wysłane bez pozwolenia na wwóz lub wywóz, będą ewentualnie z granicy zwracane przez urzędy pocztowe celne do miejsca nadania.

Za nieprzestrzeganie powyższych przepisów przez nadawców paczek, ewentualnie za fałszywe podanie zawartości paczek, zarządy pocztowe nie przyjmują żadnej odpowiedzialności i w razie zwrotu paczek z granicy z powodu braku pozwolenia na wywóz lub przywóz, ewentualnie z powodu fałszywego podania zawartości paczek, zapłacone przy nadaniu paczek należytości pocztowe nie będą zwracane.

§  3. Przy nadaniu paczki do Czecho-Słowacji powinien nadawca przedłożyć list przesyłkowy zagraniczny, deklarację celną i deklarację statystyczną.
§  4. Opłaty pocztowe muszą być uiszczane z góry przy nadaniu i wynoszą:
za5klg.paczkęzwykłą45mk.
"5""ochronną68"
"5""pospieszną zwykłą83"
"5""pospieszną ochronna106"
§  5. Odszkodowanie w razie ubytku, uszkodzenia lub zaginięcia paczki; wypłaca każdy kraj pod warunkami, przewidzianemi w artykule 16 umowy międzynarodowej, dotyczącej wymiany paczek, a zawartej w Madrycie dnia 30 listopada 1920 r. Odszkodowanie to nie może przewyższać:
zapaczkidowagi1 klg10franków
""""1 do 5 klg25"
""""5 do 10 klg40"

względnie równoważnika tych kwot w monecie kraju, przyznającego odszkodowanie.