Dział 7 - UTRZYMANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE UCZELNI ZAWODOWEJ - Wyższe szkoły zawodowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.96.590

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2006 r.

DZIAŁ  VII

UTRZYMANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE UCZELNI ZAWODOWEJ

(uchylony).

106 Art. 86 uchylony przez art. 276 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365) z dniem 1 września 2005 r.