Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2510

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celno - skarbowego właściwego do prowadzenia czynności audytowych w celu ustalenia wykonywania określonych obowiązków przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz dostawców usług płatniczych

Na podstawie art. 100b ust. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wyznacza się Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu jako organ właściwy do prowadzenia czynności audytowych w celu ustalenia, czy przedsiębiorca telekomunikacyjny oraz dostawca usług płatniczych wykonują obowiązki, o których mowa odpowiednio w art. 15f ust. 5 i art. 15g ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723, 1629 i 2354).
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2019 r.
1 Minister Finansów kiemje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).