Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.831

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 maja 2020 r.
§  4.  Pełniąc funkcję koordynatora delegowanego, właściwy miejscowo prezes sądu apelacyjnego oraz prezes rady właściwej izby notarialnej wykonują następujące zadania:
1) przyjmują i przekazują wnioski o udzielenie informacji, o których mowa w art. 14 rozporządzenia 2016/1191, odpowiadając na wnioski w sytuacji określonej w art. 16 lit. a rozporządzenia 2016/1191;
2) rejestrują użytkowników w udostępnionym przez Komisję Europejską teleinformatycznym Systemie Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI), zwanym dalej "systemem IMI";
3) nadają użytkownikom uprawnienia w systemie IMI;
4) udzielają wyjaśnień i pomocy w zakresie sposobu korzystania z systemu IMI i jego obsługi przy wykonywaniu zadań określonych w rozporządzeniu 2016/1191;
5) zapewniają sprawny przepływ informacji w zakresie określonym w rozporządzeniu 2016/1191.