Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.831

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 maja 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia koordynatorów delegowanych w dziale sprawiedliwość oraz zakresu zadań przekazanych do realizacji koordynatorom delegowanym 1

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 860) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wyznacza się koordynatorów delegowanych w dziale sprawiedliwość do realizacji niektórych zadań organu centralnego w zakresie obejmującym wydawane dokumenty urzędowe, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4, 7-10, 16-31, 34 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, oraz przyjmowane dokumenty urzędowe, o których mowa w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Dz. Urz. UE L 200 z 26.07.2016, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/1191".
§  2.  Właściwy miejscowo prezes sądu apelacyjnego pełni funkcję koordynatora delegowanego wobec nadzorowanych sądów.
§  3.  Prezes rady właściwej izby notarialnej pełni funkcję koordynatora delegowanego wobec nadzorowanych przez tę radę notariuszy.
§  4.  Pełniąc funkcję koordynatora delegowanego, właściwy miejscowo prezes sądu apelacyjnego oraz prezes rady właściwej izby notarialnej wykonują następujące zadania:
1) przyjmują i przekazują wnioski o udzielenie informacji, o których mowa w art. 14 rozporządzenia 2016/1191, odpowiadając na wnioski w sytuacji określonej w art. 16 lit. a rozporządzenia 2016/1191;
2) rejestrują użytkowników w udostępnionym przez Komisję Europejską teleinformatycznym Systemie Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI), zwanym dalej "systemem IMI";
3) nadają użytkownikom uprawnienia w systemie IMI;
4) udzielają wyjaśnień i pomocy w zakresie sposobu korzystania z systemu IMI i jego obsługi przy wykonywaniu zadań określonych w rozporządzeniu 2016/1191;
5) zapewniają sprawny przepływ informacji w zakresie określonym w rozporządzeniu 2016/1191.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Dz. Urz. UE L 200 z 26.07.2016, str. 1).