Wyznaczenie dyrektora izby administracji skarbowej właściwego w sprawach Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.161

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 stycznia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 21 stycznia 2021 r.
w sprawie wyznaczenia dyrektora izby administracji skarbowej właściwego w sprawach Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

Na podstawie art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, 1747, 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 72) zarządza się, co następuje:
Wyznacza się Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu jako organ właściwy w sprawach Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r.
1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).