Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.69.450

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 sierpnia 1921 r.

DEKRET
z dnia 19 lipca 1921 r.
o wywłaszczeniu na rzecz gminy m. Łodzi gruntów pod budowę ulic oraz urządzeń użyteczności publicznej.

Na zasadzie art. 1 i 2 dekretu z dn. 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej (Dz. Pr. P. P. z 1919 r. № 14 poz. 162) i zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dn. 28 lutego 1921 r., postanawiam co następuje:
Zezwalam na wywłaszczenie na rzecz gminy m. Lodzi:
1) na cel przedłużenia ul. Towarowej, na przestrzeni od ul. Benedykta do ul. Karolewskiej, z położonych w m. Lodzi działek: Łódzkiego Towarzystwa Elektrycznego Oświetlenia z 1886 r., oznaczonej № hip. 789a.b.c., gruntu o powierzchni do 3285 metr. kw., Sukcesorów Franciszka Kindermana, oznaczonej № hip. 792i, gruntu o pow. do 2225 metr. kw., Teodora i Emilji Małż. Tietzenów, oznaczonej № hip. 800KK, gruntu o pow. do 2235 metr. kw., Towarzystwa Akcyjnego Markus Kohn, oznaczonej № hip. 804y, gruntu o pow. do 1900 metr. kw., Markusa Kohna, oznaczonej № hip. 805i i 806i, gruntu o pow. do 1955 metr. kw., Towarzystwa fikcyjnego Karola Bennicha, oznaczonej № hip. 807e, gruntu o pow. do 1515 metr. kw., Roberta i Gustawa Braci Nestler, oznaczonej № hip. 813x gruntu o pow. do 2060 metr. kw., Alberta Zieglera, oznaczonej № hip. 814a.c., gruntu o pow. do 975 metr. kw. w częściach, oznaczonych planem geometry Trąbczyńskiego, zdziałanym w Łodzi dn. 23 lipca 1919 r.;
2) na cel przedłużenia ul. Polnej, od rzeki Łódki do ul. Drewnowskiej, z położonych w m. Łodzi, na północ od wylotu ul. Polnej, między rzeką Łódką a ul. Drewnowską działek: Małż. Rokickich, gruntu o pow. do 350 metr. kw., Sukc. Pasiewicza, gruntu o pow. do 490 metr. kw.;
3) na cel przedłużenia ul. Długiej, przy zbiegu z ul. Św. Anny, z położonej w m. Łodzi działki Aleksandra Tykociniera, oznaczonej № hip.. 835 d. e. f., gruntu o pow. do 780 metr. kw.;
4) na cel budowy gmachu szkolnego przy ul. Łagiewnickiej, nieruchomości Hermana Barcza, o pow. do 1 ha 9700 metr. kw., położonej w m. Łodzi między ulicami Łagiewnicką i Ceglaną, oznaczonej №№ policyjnemi: 32, 34 i 36;
5) na cel budowy gmachu szkolnego przy ul. Brzezińskiej, z nieruchomości Laury Stolbe, położonej w mieście Łodzi przy ul. Brzezińskiej, oznaczonej № policyjnym 102, gruntu o pow. do 1 ha 6800 metr. kw.;
6) na cel budowy zbiornika wodociągowego działki Pawła Biedermanna, położonej przy przedłużeniu ul. Średniej, na gruntach wsi Antoniew Stokowski gm. Nowosolna, stanowiącej część osady w tej wsi, № 5 tabeli likwidacyjnej oznaczonej, o pow. do 5 ha 1045 metr. kw.;
7) na cel budowy nowej gazowni miejskiej działki: Sukcesorów Henryka Schnee, położonej w m. Łodzi przy ul. Obywatelskiej, stanowiącej część osady Rokicie Stare, oznaczoną № 18, 19, o pow. do 1 ha 2170 metr. kw.