Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.25.208

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 kwietnia 1922 r.

DEKRET
z dnia 29 marca 1922 r.
o wywłaszczeniu gruntów na rzecz komitetu budowy kolon j i leczniczej imienia rektora Dr. med. Józefa Brudzińskiego dla dzieci zołzowatych przy zdroju w Busku.

Na mocy art. 1 i 2 dekretu z dn. 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych, o wywłaszczeniu przyrnusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej (Dz. P. P. P. № 14 poz. 162) i zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 13 marca 1922 r., stanowię co następuje:
Na rzecz Komitetu budowy kolonji leczniczej imienia rektora Dr. Józefa Brudzińskiego dla dzieci zołzowatych przy zdroju w Busku ulegają przymusowemu wywłaszczeniu grunta, stanowiące część gromadzkiego pastwiska wsi Zbłudowice, w powiecie Stopnickim, gminie Radzanów położone o powierzchni 5 hektarów 8.150 mtr. kw., a graniczące od zachodu z gruntami komitetu budowy kolonji leczniczej imienia rektora Dr. J. Brudzińskiego, od północy - z gruntami kolonji Jaroszówski, od wschodu z pastwiskiem gromadzkiem i gruntami wsi Zbłudowice, od południa-z pastwiskiem gromadzkiem tejże wsi.