Wysokość zobowiązań Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa wobec budżetu państwa, terminy wpłat oraz organ właściwy do ich... - Dz.U.2000.36.404 - OpenLEX

Wysokość zobowiązań Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa wobec budżetu państwa, terminy wpłat oraz organ właściwy do ich poboru.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.36.404

Akt utracił moc
Wersja od: 8 maja 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 14 kwietnia 2000 r.
w sprawie wysokości zobowiązania Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa wobec budżetu państwa, terminów wpłat oraz organu właściwego do ich poboru.

Na podstawie art. 20a ust. 6 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299 i Nr 101, poz. 504, z 1996 r. N r 59, poz. 268, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 54, poz. 349 i Nr 79, poz. 484, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 49, poz. 484 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 70 i Nr 12, poz. 136) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wysokość zobowiązania Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, zwanej dalej "Agencją", wobec budżetu państwa, stanowiącego równowartość części sumy kwot odsetek i rat kapitałowych obligacji restrukturyzacyjnych, wyemitowanych przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej na rok 1996 w celu zwiększenia funduszy własnych i rezerw Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, z przeznaczeniem na restrukturyzację zadłużenia Agencji,
2)
terminy dokonywania wpłat z tytułu zobowiązania, o którym mowa w pkt 1, zwanych dalej "wpłatami", pokrywanych z przychodów określonych w art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299 i Nr 101, poz. 504, z 1996 r. Nr 59, poz. 268, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 54, poz. 349 i Nr 79, poz. 484, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 49, poz. 484 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 70 i Nr 12, poz. 136), zwanej dalej "ustawą",
3)
organ właściwy do poboru wpłat, o których mowa w pkt 2.
1.
Ustala się wysokość zobowiązania Agencji wobec budżetu państwa z tytułu, o którym mowa w § 1 pkt 1, w kwocie 965.810.000 zł, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
W roku, w którym zostanie zakończony wykup całości emisji obligacji restrukturyzacyjnych, o których mowa w § 1 pkt 1, kwota określona w ust. 1 może ulec obniżeniu lub podwyższeniu do kwoty odpowiadającej faktycznie poniesionym wydatkom z budżetu państwa na wykup tych obligacji.
3.
Od dnia 1 stycznia 2002 r. Agencja jest obowiązana dokonywać rocznych wpłat na pokrycie zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, w wysokości 30% wpływów pieniężnych uzyskiwanych z tytułu przychodów określonych w art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 4.
4.
W roku, w którym pozostała do uiszczenia z tytułu zobowiązania kwota jest niższa od 30% wpływów pieniężnych Agencji z tytułów określonych w art. 20 ust. 2 ustawy, wpłata stanowi różnicę pomiędzy kwotą zobowiązania a sumą wpłat dokonanych na jego poczet.
1.
Agencja dokonuje wpłat, o których mowa w § 2 ust. 3, do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, za który należy dokonać wpłaty.
2.
Organem właściwym dla poboru należności, o której mowa w § 2 ust. 1, jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.