Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2017

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

Na podstawie art. 16j ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 i 767) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury zakwalifikowanego do odbywania specjalizacji w tym trybie w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym w 2017 r. oraz we wcześniejszych postępowaniach kwalifikacyjnych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury zakwalifikowanego do odbywania specjalizacji w tym trybie w drugim postępowaniu kwalifikacyjnym w 2017 r. i w kolejnych postępowaniach kwalifikacyjnych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (Dz. U. poz. 1498).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYSOKOŚĆ ZASADNICZEGO WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNEGO LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY ODBYWAJĄCEGO DANĄ SPECJALIZACJĘ W RAMACH REZYDENTURY ZAKWALIFIKOWANEGO DO ODBYWANIA SPECJALIZACJI W TYM TRYBIE W PIERWSZYM POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM W 2017 R. ORAZ WE WCZEŚNIEJSZYCH POSTĘPOWANIACH KWALIFIKACYJNYCH

Lp.Dziedzina medycynyod dnia 1 lipca 2017 r.od dnia 1 stycznia 2018 r.od dnia 1 stycznia 2019 r.
w pierwszych dwóch latach rezydenturypo dwóch latach rezydenturyw pierwszych dwóch latach rezydenturypo dwóch latach rezydenturyw pierwszych dwóch latach rezydenturypo dwóch latach rezydentury
1anestezjologia i intensywna terapia4 070 zł4 391 zł4 190 zł4 520 zł4 285 zł4 624 zł
2chirurgia onkologiczna
3geriatria
4hematologia
5medycyna ratunkowa
6medycyna rodzinna
7neonatologia
8neurologia dziecięca
9onkologia i hematologia dziecięca
10onkologia kliniczna
11patomorfologia
12pediatria
13psychiatria dzieci i młodzieży
14radioterapia onkologiczna
15stomatologia dziecięca
16pozostałe dziedziny medycyny3 570 zł3 891 zł3 675 zł4 006 zł3 759 zł4 097 zł

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYSOKOŚĆ ZASADNICZEGO WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNEGO LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY ODBYWAJĄCEGO DANĄ SPECJALIZACJĘ W RAMACH REZYDENTURY ZAKWALIFIKOWANEGO DO ODBYWANIA SPECJALIZACJI W TYM TRYBIE W DRUGIM POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM W 2017 R. I W KOLEJNYCH POSTĘPOWANIACH KWALIFIKACYJNYCH

Lp.Dziedzina medycynyod dnia 1 lipca 2017 r.od dnia 1 stycznia 2018 r.od dnia 1 stycznia 2019 r.
w pierwszych dwóch latach rezydenturypo dwóch latach rezydenturyw pierwszych dwóch latach rezydenturypo dwóch latach rezydenturyw pierwszych dwóch latach rezydenturypo dwóch latach rezydentury
1anestezjologia i intensywna terapia
2chirurgia onkologiczna
3geriatria
4hematologia
5medycyna ratunkowa
6medycyna rodzinna
7neonatologia
8neurologia dziecięca
9onkologia i hematologia dziecięca
10onkologia kliniczna4 770 zł4 875 zł4 959 zł5 297 zł
11patomorfologia
12pediatria
13psychiatria dzieci i młodzieży
14radioterapia onkologiczna
15stomatologia dziecięca
16chirurgia ogólna
17choroby wewnętrzne
18kardiologia dziecięca
19ortodoncja
20psychiatria
21pozostałe dziedziny medycyny3 570 zł3 675 zł3 759 zł4 097 zł
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).