Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1595

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2014 r.

Na podstawie art. 26d ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa wysokość wpłaty z tytułu kosztów realizowania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zadań państwowej władzy nadzorującej związanych z zapewnianiem służb żeglugi powietrznej, o której mowa w art. 26d ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, zwanej dalej "wpłatą lotniczą".
§  2. Wysokość wpłaty lotniczej na rok 2014, ustalonej zgodnie z art. 26d ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, wynosi 11.189.045 zł.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
1 Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).