Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2372

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 2

Na podstawie art. 36 ust. 9 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2139) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wysokość składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej ustala się w następujących wysokościach:
1) za organizowanie imprez turystycznych na terytoriach państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia i pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 6:
a) 8 zł - dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy turystycznej,
b) 15 zł - dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych;
2) za organizowanie imprez turystycznych na terytoriach państw pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego:
a) 7 zł - dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy turystycznej,
b) 13 zł - dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych;
3) za organizowanie imprez turystycznych na terytoriach państw pozaeuropejskich, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa:
a) 4 zł - dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy turystycznej,
b) 7 zł - dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych;
4) za organizowanie imprez turystycznych na terytoriach państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 6:
a) 5 zł - dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy turystycznej,
b) 10 zł - dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych;
5) za organizowanie imprez turystycznych na terytoriach państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa, z wyłączeniem pkt 6:
a) 3 zł - dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy turystycznej,
b) 5 zł - dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych;
6) za organizowanie imprez turystycznych na terytoriach państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obwodu kaliningradzkiego, oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na realizację lub brak realizacji usługi transportowej:
a) 0 zł - dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy turystycznej,
b) 2 zł - dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych.
§  2.  Wysokość składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny z tytułu ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych ustala się w następujących wysokościach:
1) za ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytoriach państw pozaeuropejskich, jeżeli jest realizowana usługa transportowa:
a) 4 zł - dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty po realizacji powiązanych usług turystycznych,
b) 7 zł - dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych;
2) za ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytoriach państw pozaeuropejskich, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa:
a) 2 zł - dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty po realizacji powiązanych usług turystycznych,
b) 4 zł - dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych;
3) za ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytoriach państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia, jeżeli jest realizowana usługa transportowa, z wyłączeniem pkt 5:
a) 3 zł - dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty po realizacji powiązanych usług turystycznych,
b) 5 zł - dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych;
4) za ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytoriach państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa, z wyłączeniem pkt 5:
a) 2 zł - dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty po realizacji powiązanych usług turystycznych,
b) 3 zł - dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych;
5) za ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytoriach państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obwodu kaliningradzkiego, oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na realizację lub brak realizacji usługi transportowej:
a) 0 zł - dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty po realizacji powiązanych usług turystycznych,
b) 0 zł - dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (Dz. U. poz. 2465).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

ZAŁĄCZNIK

TERYTORIA PAŃSTW EUROPEJSKICH

Lp.Nazwa polska
1Albania
2Andora
3Austria
4Belgia
5Bośnia i Hercegowina
6Bułgaria
7Chorwacja
8Czarnogóra
9Dania (z wyłączeniem Grenlandii)
10Estonia
11Finlandia (wraz z Wyspami Alandzkimi)
12Francja (z wyłączeniem terytoriów zamorskich)
13Gibraltar
14Grecja
15Hiszpania (z wyłączeniem Wysp Kanaryjskich, Ceuty i Melilli)
16Irlandia
17Islandia
18Kosowo
19Liechtenstein
20Luksemburg
21Łotwa
22Macedonia Północna
23Malta
24Mołdawia
25Monako
26Niderlandy (z wyłączeniem terytoriów zamorskich)
27Norwegia (z wyłączeniem wysp Svalbard i Jan Mayen)
28Portugalia
29Rosja (część europejska bez obwodu kaliningradzkiego)
30Rumunia
31San Marino
32Serbia
33Słowenia
34Szwajcaria
35Szwecja
36Turcja (część leżąca na zachód od cieśnin Dardanele i Bosfor)
37Watykan
38Węgry
39Wielka Brytania (wraz z Irlandią Północną, wyspą Man i Wyspami Normandzkimi, ale z wyłączeniem terytoriów zamorskich)
40Włochy
41Wyspy Owcze
1 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającą rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającą dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz. Urz. UE L 326 z 11.12.2015, str. 1).