Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1900

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 listopada 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Na podstawie art. 10f ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 i 1334) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa wysokość składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
§  2. Ustala się następujące wysokości składek za imprezy turystyczne na terytorium:
1) państw europejskich i pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 4 - 15 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy;
2) państw pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego - 13 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy;
3) państw europejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 4 - 10 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy;
4) krajów mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obszaru obwodu kaliningradzkiego, a także za imprezy turystyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym imprezy zagranicznej turystyki przyjazdowej - 0 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 listopada 2016 r.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz.U. poz. 1911).