Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.35.152

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 marca 1996 r.
w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów wpłat oddzielnie dla ubezpieczeń określonych w dziale I i II.

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62) zarządza się, co następuje:
§  1. Zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność ubezpieczeniową w zakresie działu I płacą 0% składki na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
§  2. 1 Zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność ubezpieczeniową w dziale II w zakresie:
1) obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów,
2) obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego

- wnoszą na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 0,5% zainkasowanej składki brutto.

§  3. Wpłaty, o których mowa w § 2, zakłady ubezpieczeń wnoszą w terminie 30 dni od upływu kwartału kalendarzowego, w którym zostały zainkasowane.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 2:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 stycznia 1998 r. (Dz.U.98.22.96) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1998 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 lipca 1998 r. (Dz.U.98.105.662) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1998 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 1999 r. (Dz.U.99.38.367) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.