Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2434

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą

Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, 1443, 1669 i 2244) zarządza się, co następuje:
§  1.  Opłata za udział w egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą jest równa 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), obowiązującego w roku przeprowadzenia egzaminu.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.