Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1701

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 8 października 2015 r.
w sprawie wysokości opłaty pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za udostępnienie danych komornikom sądowym oraz sposobu jej wnoszenia

Na podstawie art. 50 ust. 10b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Opłatę za udostępnienie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych komornikom sądowym danych zgromadzonych na koncie jednego ubezpieczonego lub jednego płatnika składek, zwanych dalej "danymi", ustala się w kwocie 40,47 zł.
2. Opłatę za udostępnienie komornikom sądowym danych w postaci elektronicznej na wniosek złożony w formie dokumentu elektronicznego ustala się w kwocie 35 zł.
§  2. Kwota opłaty za udostępnienie danych, poczynając od 2016 r., podlega ustaleniu na nowo od dnia 1 kwietnia każdego roku kalendarzowego z uwzględnieniem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
§  3. Opłaty za udostępnienie danych dokonuje się w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 2
1 Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1260).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wysokości opłaty pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za udzielenie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania (Dz. U. Nr 8, poz. 95), które utraci moc z dniem 1 stycznia 2016 r., na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1066).