Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.924

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 kwietnia 2018 r.
w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za przystąpienie do egzaminu prokuratorskiego, uiszczanej przez osoby niebędące aplikantami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Na podstawie art. 52 pkt 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 624) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wysokość opłaty egzaminacyjnej za przystąpienie do egzaminu prokuratorskiego, uiszczanej przez osoby niebędące aplikantami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
§  2.  Wysokość opłaty, o której mowa w § 1, wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650).
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.