§ 2. - Wysokość opłat za przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.200.1652

Akt utracił moc
Wersja od: 13 października 2005 r.
§  2.
1.
Opłaty za przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa następujących czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego wynoszą:
1)
za badanie i certyfikację urządzenia lub narzędzia kryptograficznego służącego do ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową lub tajemnicę służbową, oznaczonych klauzulą "poufne":
a)
0,25 kwoty bazowej za godzinę pracy zespołu badawczego, w przypadku gdy celem badania jest potwierdzenie przydatności urządzenia lub narzędzia kryptograficznego do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne",
b)
0,5 kwoty bazowej za godzinę pracy zespołu badawczego, w przypadku gdy celem badania jest potwierdzenie przydatności urządzenia lub narzędzia kryptograficznego do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne",
c)
0,75 kwoty bazowej za godzinę pracy zespołu badawczego, w przypadku gdy celem badania jest potwierdzenie przydatności urządzenia lub narzędzia kryptograficznego do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne";
2)
za wydanie certyfikatu ochrony kryptograficznej - 0,5 kwoty bazowej;
3)
za zatwierdzenie dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu lub sieci teleinformatycznej, w której mają być wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową - 0,5 kwoty bazowej za godzinę pracy zespołu badawczego;
4)
za audyt bezpieczeństwa systemu lub sieci teleinformatycznej - 0,5 kwoty bazowej za godzinę pracy zespołu badawczego;
5)
za wydanie certyfikatu akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu lub sieci teleinformatycznej, w której mają być wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową - równowartość kwoty bazowej.
2.
Kwotę bazową stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685, z późn. zm.1)).