§ 1. - Wysokość opłat za przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.200.1652

Akt utracił moc
Wersja od: 13 października 2005 r.
§  1.
Rozporządzenie określa wysokość opłat za przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, o których mowa w art. 60 ust. 3-6 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.