Wysokość miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Nauki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.178.1201

Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 17 września 2010 r.
w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Nauki

Na podstawie art. 17 ust. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617) zarządza się, co następuje:
1.
Przewodniczącemu oraz członkom Rady Narodowego Centrum Nauki, zwanej dalej "Radą", w związku z wykonywanymi zadaniami przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości:
1)
3.500 zł - dla przewodniczącego Rady;
2)
2.000 zł - dla pozostałych członków Rady.
2.
Wysokość miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego lub członka Rady obniża się każdorazowo o 250 zł w przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady, łącznie nie więcej jednak niż o 1.000 zł.
Wysokość miesięcznego wynagrodzenia członka Rady podwyższa się każdorazowo o 300 zł w przypadku wyznaczenia go przez przewodniczącego do prowadzenia posiedzenia Rady w jego zastępstwie.
Wysokość miesięcznego wynagrodzenia członka Rady podwyższa się o 300 zł z tytułu przewodniczenia komisji Rady, o której mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, lub Komisji Odwoławczej Rady, o której mowa w art. 18 pkt 8 tej ustawy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).