Wysokość kwot emerytur i rent wolnych od potrąceń i egzekucji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1983.8.45

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1983 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 lutego 1983 r.
w sprawie wysokości kwot emerytur i rent wolnych od potrąceń i egzekucji.

Na podstawie art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267) zarządza się, co następuje:
Emerytury i renty są wolne od potrąceń i egzekucji w części odpowiadającej:
1)
25% kwoty najniższej emerytury lub renty - zależnie od rodzaju pobieranego przez rencistę świadczenia - przy potrącaniu lub egzekwowaniu kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej,
2)
50% kwoty najniższej emerytury lub renty - przy potrącaniu lub egzekwowaniu kosztów wyżywienia w zakładach szkolenia inwalidów oraz w zakładach lecznictwa stacjonarnego,
3)
80% kwoty najniższej emerytury lub renty - przy potrącaniu lub egzekwowaniu:
a)
sum ustalonych tytułem wykonawczym na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, w tym również należności funduszu alimentacyjnego,
b)
świadczeń wypłacanych w kwocie zaliczkowej,
c)
zasiłków wypłacanych z tytułu pomocy społecznej, jeżeli przy wypłacie zastrzeżono ich potrącanie,
d)
kwot nienależnie pobranych emerytur i rent oraz innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz funduszu alimentacyjnego,
4)
100% kwoty najniższej emerytury lub renty - przy egzekwowaniu lub potrącaniu na mocy tytułów wykonawczych należności innych niż określone w pkt 1-3.
Przy ustalaniu kwot wolnych od potrąceń i egzekucji uwzględnia się emeryturę lub rentę wraz ze wszystkimi wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem jednak dodatków rodzinnych, dodatku dla sierot zupełnych i dodatku pielęgnacyjnego.
W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej świadczeń pieniężnych kwotę wolną od egzekucji i potrąceń ustala się od jednego, wyższego świadczenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1983 r.