Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1555

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 6 grudnia 2013 r.
w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 50 i 1272) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. W roku kwotowym 2013/2014 krajowa rezerwa kwoty krajowej, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, wynosi 231 633 434 kg.
2. Wysokość krajowej rezerwy kwoty krajowej dla:
1) dostawców hurtowych wynosi 156 081 524 kg;
2) dostawców bezpośrednich wynosi 75 551 910 kg.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).