Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1182

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r. poz. 242 i 471) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wysokość kar pieniężnych za naruszenia, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, zwanej dalej "ustawą", wynosi:
1) za prowadzenie produkcji w zakładzie, który podlega zatwierdzeniu zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 853/2004", bez tego zatwierdzenia albo warunkowego zatwierdzenia:
a) od 1000 zł do 10 000 zł, jeżeli naruszenie to trwa do 30 dni,
b) powyżej 10 000 zł do 33 000 zł, jeżeli naruszenie to trwa powyżej 30 dni do 6 miesięcy,
c) powyżej 33 000 zł do 66 000 zł, jeżeli naruszenie to trwa powyżej 6 miesięcy;
2) za prowadzenie produkcji w zakładzie, który podlega zatwierdzeniu zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. c rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 852/2004", bez tego zatwierdzenia:
a) od 1000 zł do 10 000 zł, jeżeli naruszenie to trwa do 30 dni,
b) powyżej 10 000 zł do 33 000 zł, jeżeli naruszenie to trwa powyżej 30 dni do 6 miesięcy,
c) powyżej 33 000 zł do 66 000 zł, jeżeli naruszenie to trwa powyżej 6 miesięcy;
3) od 200 zł do 5000 zł - za prowadzenie produkcji w zakładzie:
a) który podlega rejestracji zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 852/2004, w tym prowadzącym działalność marginalną, lokalną i ograniczoną lub rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, bez uzyskania wpisu do rejestru zakładów, lub
b) w którym jest prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, bez uzyskania wpisu do rejestru zakładów;
4) od 1000 zł do 20 000 zł - za wprowadzenie na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z zakładu, o którym mowa w pkt 1, bez jego zatwierdzenia albo warunkowego zatwierdzenia;
5) od 1000 zł do 20 000 zł - za wprowadzenie na rynek żywności pochodzącej z zakładu, o którym mowa w pkt 2, bez jego zatwierdzenia;
6) od 200 zł do 1000 zł - za wprowadzenie na rynek żywności pochodzącej z zakładu, o którym mowa w pkt 3, bez uzyskania wpisu do rejestru zakładów;
7) od 500 zł do 10 000 zł - za niespełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu nr 852/2004 w załączniku I lub załączniku II w rozdziale III, VIII lub XII;
8) od 5000 zł do 33 000 zł - za niespełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu nr 852/2004 w załączniku II w rozdziale IV, VI, VII lub X;
9) od 2000 zł do 33 000 zł - za niespełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu nr 852/2004 w załączniku II w rozdziale I, II, V, IX lub XI;
10) od 1000 zł do 33 000 zł - za niespełnienie wymagań określonych w art. 4 ust. 3 lub art. 5 rozporządzenia nr 852/2004;
11) od 5000 zł do 33 000 zł - za niespełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku II w sekcji II w ust. 2;
12) od 1000 zł do 20 000 zł - za niespełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku II w sekcji III;
13) od 500 zł do 10 000 zł - za niespełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III, jeżeli stanowi ono zagrożenie dla zdrowia publicznego;
14) od 10 000 zł do 66 000 zł - za niespełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III, jeżeli może ono spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego;
15) od 5000 zł do 20 000 zł - za nieoznakowanie produktów pochodzenia zwierzęcego wbrew obowiązkowi, o którym mowa w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku II w sekcji I;
16) od 1000 zł do 10 000 zł - za niespełnienie przez znak identyfikacyjny wymagań określonych w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku II w sekcji I w części B albo nieoznakowanie produktów pochodzenia zwierzęcego w sposób określony w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku II w sekcji I w części A oraz C;
17) od 5000 zł do 20 000 zł - za opatrzenie produktów pochodzenia zwierzęcego wytworzonych niezgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu nr 853/2004 znakiem identyfikacyjnym, o którym mowa w tym rozporządzeniu w załączniku II w sekcji I;
18) od 5000 zł do 30 000 zł - za wprowadzenie na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego nieopatrzonych znakiem jakości zdrowotnej wbrew obowiązkowi znakowania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 853/2004;
19) od 1000 zł do 20 000 zł - za wprowadzenie na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego opatrzonych znakiem jakości zdrowotnej niezgodnie z zasadami jego stosowania określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 25.06.2004, str. 206, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 75), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 854/2004", w załączniku I w sekcji I w rozdziale III;
20) od 2000 zł do 5000 zł - za usunięcie z mięsa znaku jakości zdrowotnej, o którym mowa w rozporządzeniu nr 854/2004, w przypadkach innych niż określone w art. 5 ust. 3 rozporządzenia nr 853/2004;
21) od 30 000 zł do 66 000 zł - za wprowadzenie na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z państw trzecich innych niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, które nie znajdują się w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 11 rozporządzenia nr 854/2004, lub z zakładu nieznajdującego się w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 12 rozporządzenia nr 854/2004;
22) od 10 000 zł do 20 000 zł - za wprowadzenie na rynek małży, szkarłupni, osłonic lub ślimaków morskich, pochodzących z obszaru produkcyjnego nieznajdującego się w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 13 rozporządzenia nr 854/2004;
23) od 10 000 zł do 66 000 zł - za wprowadzenie na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego niezaopatrzonych w wymagane dokumenty określone w art. 14 rozporządzenia nr 854/2004;
24) od 2000 zł do 30 000 zł - za wprowadzenie na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z państw trzecich innych niż państwa członkowskie Unii Europejskiej i niespełniających wymagań dotyczących higieny w odniesieniu do takich produktów określonych w rozporządzeniu nr 852/2004 lub rozporządzeniu nr 853/2004;
25) od 500 zł do 1000 zł - za niepowiadomienie urzędowego lekarza weterynarii o niespełnianiu wymagań dotyczących zwierząt wprowadzanych do pomieszczeń rzeźni, o których mowa w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku II w sekcji II w ust. 2;
26) od 200 zł do 1000 zł - za dokonanie uboju zwierząt bez zgody urzędowego lekarza weterynarii w sytuacjach określonych w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku II w sekcji III w ust. 6 albo 7 lub w rozporządzeniu nr 854/2004 w załączniku I w sekcji II w rozdziale II w ust. 2;
27) od 10 000 zł do 35 000 zł - za uniemożliwienie przeprowadzenia urzędowych kontroli w zakresie określonym w rozporządzeniu nr 854/2004 przez uniemożliwienie wstępu do zakładu lub do niektórych jego pomieszczeń albo nieokazanie żądanych dokumentów;
28) od 2000 zł do 20 000 zł - za utrudnienie przeprowadzenia urzędowych kontroli w zakresie określonym w rozporządzeniu nr 854/2004 przez nieudzielenie niezbędnej pomocy w jej przeprowadzeniu albo nieokazanie wyników badań laboratoryjnych;
29) od 30 000 zł do 66 000 zł - za wprowadzenie na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego niezgodnie z przepisami art. 9 lub 10 ustawy;
30) od 5000 zł do 35 000 zł - za niespełnienie wymagań, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 2 ustawy;
31) od 200 zł do 15 000 zł - za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego lub przez te produkty pochodzenia zwierzęcego:
a) wprowadzanych na rynek, w zakresie nieuregulowanym w przepisach rozporządzenia nr 852/2004 i rozporządzenia nr 853/2004 oraz w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tych rozporządzeń, a także w zakresie, w jakim przepisy te upoważniają państwo członkowskie Unii Europejskiej do wydania odrębnych regulacji prawnych, lub
b) przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, lub
c) produkowanych w zakładzie, w którym jest prowadzona działalność marginalna, lokalna i ograniczona, w zakresie nieuregulowanym w przepisach rozporządzenia nr 852/2004 oraz w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia, lub
d) o tradycyjnym charakterze;
32) od 200 zł do 15 000 zł - za niespełnienie wymagań higienicznych przy produkcji lub wprowadzaniu na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego lub przez te produkty lub żywność, w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 i 60);
33) od 200 zł do 2000 zł - za niedopełnienie obowiązku określonego w art. 6 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 852/2004 lub art. 19 ust. 3 lub art. 21a ust. 6 ustawy;
34) za wprowadzenie na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego, wyprodukowanych w zakładach zatwierdzonych z surowców niepochodzących z zakładów zatwierdzonych:
a) od 1000 zł do 5000 zł, jeżeli ilość tych produktów wynosi do 1000 kg,
b) powyżej 5000 zł do 15 000 zł, jeżeli ilość tych produktów wynosi powyżej 1000 kg do 2500 kg,
c) powyżej 15 000 zł do 30 000 zł, jeżeli ilość tych produktów wynosi powyżej 2500 kg;
35) za wprowadzenie na rynek poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów pochodzenia zwierzęcego oraz produktów z nich wyprodukowanych, pochodzących z zakładów zatwierdzonych, które korzystają z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 853/2004, w zakresie konstrukcji, rozplanowania i wyposażenia zakładów:
a) od 1000 zł do 5000 zł, jeżeli ilość tych produktów wynosi do 1000 kg,
b) powyżej 5000 zł do 15 000 zł, jeżeli ilość tych produktów wynosi powyżej 1000 kg do 2500 kg,
c) powyżej 15 000 zł do 30 000 zł, jeżeli ilość tych produktów wynosi powyżej 2500 kg;
36) za niespełnienie przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego wymagań określonych w art. 8 lub 9, lub w załączniku V, lub w załączniku VI w lit. a, c, d, e (i), lub w załączniku VIII w rozdziale C rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 999/2001", w rzeźni, w której jest prowadzony ubój przeżuwaczy, lub w zakładzie, w którym jest prowadzony rozbiór mięsa przeżuwaczy:
a) od 500 zł do 5000 zł, jeżeli liczba tych przeżuwaczy wynosi do 20 sztuk tygodniowo,
b) powyżej 5000 zł do 20 000 zł, jeżeli liczba tych przeżuwaczy wynosi powyżej 20 do 100 sztuk tygodniowo,
c) powyżej 20 000 zł do 66 000 zł, jeżeli liczba tych przeżuwaczy wynosi powyżej 100 sztuk tygodniowo;
37) od 5000 zł do 66 000 zł - za niespełnienie przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, w innych zakładach niż wymienione w pkt 42, wymagań określonych w art. 8 lub 9, lub w załączniku V, lub w załączniku VI w lit. a, c, d, e (i), lub w załączniku VIII w rozdziale C rozporządzenia nr 999/2001;
38) od 1000 zł do 5000 zł - za wprowadzenie na rynek mięsa pochodzącego z produkcji mięsa na użytek własny;
39) od 100 zł do 2000 zł - za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny;
40) od 200 zł do 5000 zł - za wprowadzenie na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego, które nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiającym system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącym etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz. Urz. WE L 204 z 11.08.2000, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 30, str. 248) w zakresie obowiązkowego etykietowania wołowiny;
41) za wprowadzenie na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze zwierząt lub od zwierząt, którym podawano produkty lecznicze, jeżeli te produkty pochodzenia zwierzęcego pozyskano przed upływem okresu karencji określonego dla danego produktu leczniczego:
a) od 1000 zł do 5000 zł, jeżeli ilość tych produktów wynosi do 1000 kg,
b) powyżej 5000 zł do 15 000 zł, jeżeli ilość tych produktów wynosi powyżej 1000 kg do 2500 kg,
c) powyżej 15 000 zł do 30 000 zł, jeżeli ilość tych produktów wynosi powyżej 2500 kg;
42) za wprowadzenie na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego będących zwierzętami, którym podawano produkty lecznicze, jeżeli zwierzęta te wprowadzano na rynek przed upływem okresu karencji określonego dla danego produktu leczniczego:
a) od 1000 zł do 5000 zł, jeżeli ilość tych produktów wynosi do 500 kg,
b) powyżej 5000 zł do 15 000 zł, jeżeli ilość tych produktów wynosi powyżej 500 kg do 1000 kg,
c) powyżej 15 000 zł do 30 000 zł, jeżeli ilość tych produktów wynosi powyżej 1000 kg;
43) od 200 zł do 15 000 zł - za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego wyprodukowane w zakładach zatwierdzonych, które korzystają z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 853/2004, w zakresie konstrukcji, rozplanowania i wyposażenia zakładów;
44) od 1000 zł do 30 000 zł - za niespełnienie wymagań dotyczących sposobu postępowania z substancjami niedozwolonymi, pozostałościami chemicznymi, biologicznymi, produktami leczniczymi i skażeniami promieniotwórczymi u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r. 2
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. poz. 600), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. poz. 1961).