§ 1. - Wysokość i warunki wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości. - Dz.U.2002.66.597 - OpenLEX

§ 1. - Wysokość i warunki wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.66.597

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 maja 2002 r.
§  1. 
Rozporządzenie reguluje wysokość i warunki wypłacania urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości następujących świadczeń:
1)
zwrotu kosztów podróży urzędnika państwowego i członków jego rodziny,
2)
diet dla urzędnika państwowego i członków jego rodziny,
3)
zwrotu kosztów przewozu urządzenia domowego,
4)
ryczałtu z tytułu przeniesienia,
5)
zwrotu kosztów zakwaterowania,
6)
dodatku za rozłąkę,
7)
zwrotu kosztów przejazdu urzędnika państwowego, raz w miesiącu, środkiem transportu określonym przez kierownika urzędu, do miejsca stałego zamieszkania i z powrotem, w celu odwiedzenia rodziny.