Wysokość i warunki przyznawania w Inspekcji Transportu Drogowego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. - Dz.U.2004.223.2260 - OpenLEX

Wysokość i warunki przyznawania w Inspekcji Transportu Drogowego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.223.2260

Akt utracił moc
Wersja od: 14 października 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 22 września 2004 r.
w sprawie wysokości i warunków przyznawania w Inspekcji Transportu Drogowego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Na podstawie art. 69 ust. 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088) zarządza się, co następuje:
Głównemu Inspektorowi, zastępcy Głównego Inspektora, wojewódzkim inspektorom, ich zastępcom, inspektorom oraz pracownikom inspektoratów wykonującym zadania z zakresu nadzoru i kontroli pracy inspektorów, którym nie wydano poszczególnych przedmiotów umundurowania, określonych w przepisach o umundurowaniu Inspekcji Transportu Drogowego, przyznaje się równoważnik pieniężny, zwany dalej "równoważnikiem".
Wysokość równoważnika za poszczególne składniki umundurowania określa załącznik do rozporządzenia.
1.
Równoważnik wypłaca się za niewydane przedmioty umundurowania w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od powstania uprawnienia do przydziału poszczególnych składników umundurowania, na pisemny wniosek osoby, o której mowa w § 1, rezygnującej z poboru poszczególnych składników umundurowania.
2.
Bezpośredni przełożony inspektora oraz pracownika inspektoratu wykonującego zadania z zakresu nadzoru i kontroli pracy inspektorów opiniuje wniosek, uzależniając wypłatę równoważnika od stanu posiadanych dotychczas składników umundurowania.
3.
Do równoważnika dolicza się ryczałt pieniężny za dwukrotne w roku chemiczne pranie przedmiotów umundurowania.
Terminy nabycia uprawnienia do przydziału poszczególnych składników umundurowania, o którym mowa w § 3 ust. 1, ustala się indywidualnie dla osoby, o której mowa w § 1, na podstawie ewidencji wydanych składników umundurowania oraz ewidencji wypłaty równoważnika, z uwzględnieniem okresów używalności poszczególnych składników umundurowania.
1.
W razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy przed upływem okresu, za który wypłacono równoważnik, osoba, o której mowa w § 1, zwraca część równoważnika za okres niepozostawania w pracy, nie później niż w ostatnim dniu pracy.
2.
Osoba, o której mowa w § 1, odchodząca na emeryturę lub rentę nie zwraca równoważnika.
1.
Równoważnika nie wypłaca się w przypadku:
1)
nabycia po raz pierwszy uprawnienia do przydziału umundurowania;
2)
wydania poszczególnych przedmiotów umundurowania;
3)
zawieszenia w czynnościach służbowych na okres dłuższy niż trzy miesiące - za okres tego zawieszenia;
4)
pozostawania przez uprawnionego na urlopie wychowawczym lub urlopie bezpłatnym.
2.
W przypadku wypłaty równoważnika przed okresem, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, równoważnik za ten okres zalicza się na poczet należności następnego równoważnika, odliczając liczbę miesięcy, za które był on nadpłacony.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

ZAŁĄCZNIK

Tabela 1. Wysokość równoważnika za poszczególne składniki umundurowania inspektora transportu drogowego

Lp.WyszczególnienieWysokość równoważnika

w zł

1Spodnie z tropiku 120,01
2Spodnie gabardynowe 130,69
3Kurtka ocieplana uniwersalna kryta tkaniną wodoodporną 290,27
4Bluza służbowa 182,21
5Koszula typu "polo" 59,06
6Koszula z długimi rękawami 54,03
7Koszula z krótkimi rękawami 53,81
8Krawat typu wojskowego 15,71
9Sweter uniwersalny 116,86
10Czapka służbowa 74,14
11Czapka służbowa letnia z daszkiem (typu sportowego) 38,33
12Czapka ocieplana 52,78
13Półbuty skórzane koloru czarnego 133,20
14Trzewiki ocieplane koloru czarnego 179,69
15Rękawiczki skórzane koloru czarnego 77,91
16Kamizelka odblaskowa (ostrzegawcza) 59,06
17Pas główny koloru białego 49,01
18Szalik 11,31
19Pokrowiec na czapkę służbową koloru białego 8,80
20Odznaka służbowa na koszulę, kurtkę i sweter 9,42
21Kombinezon ochronny 180,00
22Wysokość ryczałtu pieniężnego za dwukrotne w ciągu roku pranie chemiczne przedmiotów umundurowania służbowego inspektora transportu drogowego 230,92
Tabela 2. Wysokość równoważnika za poszczególne składniki umundurowania Głównego Inspektora, zastępcy Głównego Inspektora, wojewódzkich inspektorów, ich zastępców oraz pracowników inspektoratów wykonujących zadania z zakresu nadzoru i kontroli pracy inspektorów
Lp.WyszczególnienieWysokość równoważnika

w zł

1Spodnie gabardynowe 130,69
2Marynarka gabardynowa 196,03
3Kurtka ocieplana uniwersalna kryta tkaniną wodoodporną 290,27
4Bluza służbowa 182,21
5Koszula z długimi rękawami 54,03
6Koszula z krótkimi rękawami 53,81
7Krawat typu wojskowego 15,71
8Sweter uniwersalny 116,86
9Czapka służbowa 74,14
10Czapka służbowa letnia z daszkiem (typu sportowego) 38,33
11Czapka ocieplana 52,78
12Półbuty skórzane koloru czarnego 133,20
13Trzewiki ocieplane koloru czarnego 179,69
14Rękawiczki skórzane koloru czarnego 77,91
15Szalik 11,31
16Pokrowiec na czapkę służbową koloru białego 8,80
17Odznaka służbowa na koszulę, kurtkę i sweter 9,42
18Wysokość ryczałtu pieniężnego za dwukrotne w ciągu roku pranie chemiczne przedmiotów umundurowania służbowego Głównego Inspektora, zastępcy Głównego Inspektora, wojewódzkich inspektorów, ich zastępców oraz pracowników inspektoratów wykonujących zadania z zakresu nadzoru i kontroli pracy inspektorów 222,50