Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1508

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2014 r.

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W 2014 r. dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia:
1) upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych - wynosi 50% składki do 1 ha uprawy;
2) bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń - wynosi 50% składki do 1 sztuki.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.