Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 37/02. - Dz.U.2003.109.1037 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 37/02.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.109.1037

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 2003 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 10 czerwca 2003 r.
sygn. akt SK 37/02

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Mazurkiewicz - przewodniczący,

Teresa Dębowska-Romanowska,

Jadwiga Skórzewska-Łosiak - sprawozdawca.

Jerzy Stępień,

Mirosław Wyrzykowski,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącej, Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 10 czerwca 2003 r. skargi konstytucyjnej Zakładów Płyt Wiórowych PROSPAN S.A. o zbadanie zgodności art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.), w zakresie, w jakim odnosi się do statutów, z art. 2, art. 20, art. 31 ust. 3, art. 59 ust. 2 i art. 87 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

orzeka:

Art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679), w zakresie, w jakim odnosi się do statutów, jest zgodny z art. 59 ust. 2 i art. 87 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) umorzyć postępowanie w zakresie badania zgodności zaskarżonego przepisu z art. 2, art. 20 i art. 31 ust. 3 Konstytucji, wobec cofnięcia skargi w tej części.