Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 2/2001.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.133.1507

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 listopada 2001 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 12 listopada 2001 r.
sygn. akt P. 2/2001.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Stefan J. Jaworski - przewodniczący,

Jerzy Ciemniewski,

Zdzisław Czeszejko-Sochacki,

Wiesław Johann - sprawozdawca,

Jadwiga Skórzewska-Łosiak,

protokolant: Michał Pruszyński,

po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2001 r. na rozprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Siedlcach, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawcy i Prokuratora Generalnego, o udzielenie odpowiedzi, czy przepis art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności z art. 32 i art. 47,

orzeka:

Art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 27, poz. 298) jest zgodny z art. 32 ust. 1 i nie jest niezgodny z art. 47 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.