Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.22.171

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lutego 2006 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 31 stycznia 2006 r.
sygn. akt K 23/03

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Mazurkiewicz - przewodniczący,

Jerzy Ciemniewski,

Teresa Dębowska-Romanowska,

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska,

Janusz Niemcewicz - sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 31 stycznia 2006 r., wniosku Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy o zbadanie zgodności art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, ze zm.) z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

orzeka:

Art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 83, poz. 760 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1366) jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.