Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 18/98.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.52.545

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 czerwca 1999 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 7 czerwca 1999 r.
sygn. akt K. 18/98.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Ferdynand Rymarz - przewodniczący,

Lech Garlicki,

Stefan J. Jaworski,

Wiesław Johann,

Andrzej Mączyński - sprawozdawca,

protokolant: Joanna Szymczak

po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 1999 r. na rozprawie sprawy z wniosku grupy posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawcy, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prokuratora Generalnego, o stwierdzenie, że: art. 27a ust. 1 pkt 1c w powiązaniu z art. 27a ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.) jest sprzeczny z zasadą państwa prawa, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, ustanowioną art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

orzeka:

Art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. c) w związku z art. 27a ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932-934 i Nr 141, poz. 943 i 945, z 1998 r. Nr 66, poz. 430, Nr 74, poz. 471, Nr 108, poz. 685, Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 930 i Nr 162, poz. 1121) jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.