[Urzędowe kontrole dokonywane przez organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych] - Art. 12. - Wyrób napojów... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 12. - [Urzędowe kontrole dokonywane przez organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  12.  [Urzędowe kontrole dokonywane przez organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych]
1.  37
 Kontrolę urzędową w rozumieniu art. 2 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.) w zakresie spełniania przez napoje spirytusowe wymagań określonych w rozporządzeniu 2019/787 oraz w przepisach wydanych w jego trybie przeprowadzają wojewódzcy inspektorzy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1688).
2.  38
 (uchylony).
37 Art. 12 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.
38 Art. 12 ust. 2 uchylony przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.